Serveis complementaris

Treballs que no tenen la naturalesa d’auditoria de comptes però estan assignats per la legislació mercantil a auditors de comptes o bé requereixen formació i experiència àmplia com a experts comptables:

Treballs assignats per la legislació mercantil

 • Obligacions convertibles en accions
 • Exclusió dret de subscripció preferent
 • Valoració d’accions en els supòsits de transmissió per causa de mort o forçosa d’accions i en determinats supòsits de separació i exclusió de socis
 • Liquidació d’usdefruit sense acord o entre les parts sobre l’import a abonar
 • Altres treballs de valoració d’accions o participacions socials

Revisions limitades i procediments acordats

 • Revisions limitades
 • Revisions de declaracions anuals envasos (ECOEMBES)
 • Revisions Reporting Package
 • Certificacions fets concrets
 • Revisió comptes justificatius de subvencions

Actuacions en qualitat d’experts

 • Dictàmens pericials
 • Due Diligence
 • Revisió RSC (Responsabilitat Social Corporativa)
 • Revisió refinançament
 • Verificació Estats Informació No Financera