Serveis d’auditoria

Treballs assignats per la legislació a auditors de comptes: auditoria de comptes anuals i d’altres estats financers o documents comptables, treballs específics relacionats amb l’auditoria de comptes anuals i treballs d’auditoria de comptes específics exigits per la legislació mercantil:

Auditoria d’estats financers

Treball que consisteix a verificar i dictaminar si els comptes anuals o d’altres estats financers o doc. comptables expressen la imatge fidel d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que sigui aplicable:

  • Auditoria comptes anuals individuals
  • Auditoria comptes anuals consolidats
  • Auditoria d’altres estats financers o documents comptables

Treballs específics relacionats amb l’auditoria

Treballs complementaris al d’auditoria de comptes anuals que contribueixen al millor exercici de les funcions de supervisió i control quan per disposicions amb rang de llei s’atribueixen a òrgans o inst. públiques competències de control o inspecció sobre entitats que es sotmeten a auditoria de comptes. A aquests efectes, els auditors de comptes han de elaborar un informe especial i complementari al d’auditoria dels comptes anuals, que s’ha de desenvolupar dins l’àmbit de l’auditoria esmentada i l’elaboració del qual s’ha de subjectar en cada cas a la norma tècnica d’auditoria corresponent.

Altres treballs d’auditoria

Treballs d’auditoria de comptes específics exigits per la legislació mercantil:

  • Augment de capital amb càrrec a reserves
  • Augment de capital per compensació de crèdits