Skip to content

Serveis d’auditoria

Treballs assignats per la legislació a auditors de comptes: auditoria de comptes anuals i d’altres estats financers o documents comptables, treballs específics relacionats amb l’auditoria de comptes anuals i treballs d’auditoria de comptes específics exigits per la legislació mercantil

Auditoria A FORNES & SALAS som especialistes en treballs assignats per la legislació a auditors de comptes

Auditoria <br>d'estats financers

Auditoria
d'estats financers

Treball que consisteix a verificar i dictaminar si els comptes anuals o d’altres estats financers o documents comptables expressen la imatge fidel d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que sigui aplicable:

  • Auditoria comptes anuals individuals
  • Auditoria comptes anuals consolidats
  • Auditoria d’altres estats financers o documents comptables
Treballs específics <br>relacionats amb l’auditoria

Treballs específics
relacionats amb l’auditoria

Treballs complementaris al d’auditoria de comptes anuals que contribueixen al millor exercici de les funcions de supervisió i control quan per disposicions amb rang de llei s’atribueixen a òrgans o institucions públiques competències de control o inspecció sobre entitats que es sotmeten a auditoria de comptes.

A aquests efectes, els auditors de comptes han de elaborar un informe especial i complementari al d’auditoria dels comptes anuals, que s’ha de desenvolupar dins l’àmbit de l’auditoria esmentada i l’elaboració del qual s’ha de subjectar en cada cas a la norma tècnica d’auditoria corresponent.

Altres treballs <br>d’auditoria

Altres treballs
d’auditoria

Treballs d’auditoria de comptes específics exigits per la legislació mercantil:

  • Augment de capital amb càrrec a reserves
  • Augment de capital per compensació de crèdits

Contacti amb nosaltres Parlem de com podem ajudar-lo