Skip to content

Serveis complementaris 

Treballs que no tenen la naturalesa d’auditoria de comptes però estan assignats per la legislació mercantil a auditors de comptes o bé requereixen formació i experiència àmplia com a experts comptables

Complementaris A FORNES & SALAS l'ajudem amb treballs que no s'emmarquen dins de la naturalesa de l'auditoria de comptes

Treballs assignats per la <br>legislació mercantil

Treballs assignats per la
legislació mercantil

 • Obligacions convertibles en accions
 • Exclusió dret de subscripció preferent
 • Valoració d’accions en els supòsits de transmissió per causa de mort o forçosa d’accions i en determinats supòsits de separació i exclusió de socis
 • Liquidació d’usdefruit sense acord o entre les parts sobre l’import a abonar
 • Altres treballs de valoració d’accions o participacions socials
Revisions limitades <br>i procediments acordats

Revisions limitades
i procediments acordats

 • Revisions limitades
 • Revisions de declaracions anuals envasos (ECOEMBES)
 • Revisions Reporting Package
 • Certificacions fets concrets
 • Revisió comptes justificatius de subvencions
Actuacions en <br>qualitat d’experts

Actuacions en
qualitat d’experts

 • Dictàmens pericials
 • Due Diligence
 • Revisió RSC (Responsabilitat Social Corporativa)
 • Revisió refinançament
 • Verificació estats d’informació no financera

Contacti amb nosaltres Parlem de com podem ajudar-lo