Skip to content

Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: FORNES & SALAS AUDITORS, SL, amb NIF B08711293, domicili social a Av. Diagonal, 472-476, escala A, planta 3, 08006 Barcelona (BARCELONA) i contacte administracion@aufys.com.

FINALITATS:

a) La gestió de consulta i requeriments web; b) Gestió dels clients potencials i contactes de l’empresa; c) Gestió i manteniment de la relació amb els clients, dur a terme els serveis contractats pel client, adequació de les ofertes comercials de FORNES & SALAS a les característiques particulars del client , emetre factures , realitzar la comptabilitat, etc.; d) Comercialització de serveis; e) Gestionar la seva candidatura quan vostè enviï el seu CV i/o participi en processos de selecció de FORNES & SALAS; f) Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat si vostè ho sol·licita; g) Permetre el funcionament del nostre Lloc Web/aplicacions a través de cookies tècniques i funcionals, realitzar segmentacions i/o elaborar perfils amb finalitats promocionals o publicitàries; h) Realització d’ estadístiques anònimes respecte dels hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels usuaris; i) Compliment de les obligacions legals.

BASES DE LEGITIMACIÓ: Execució contractual, aplicació de mesures pre-contractuals, consentiment exprés, interès legítim i obligació legal.

DESTINATARIS: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

EXERCICI DE DRETS: Exercici dels drets de limitació del tractament, portabilitat de les dades, accés, rectificació, supressió i oposició a administracion@aufys.com.

INFORMACIÓ ADDICIONAL: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre la nostra política de protecció de dades a les clàusules que es presenten a continuació .

En compliment del disposat en REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (en endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, FORNES & SALAS AUDITORS, SL, (en endavant “FORNES & SALAS” o “RESPONSABLE DEL TRACTAMENT”) l’informa com a RESPONSABLE DEL TRACTAMENT que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de < aufys. com > seran incorporades a un fitxer de dades mantingut sota estrictes mesures de seguretat i confidencialitat, i es mantindran emmagatzemades mentre gestionem les seves peticions o consultes, mentre existeixi una relació de serveis vigent o fins que vostè ens indiqui el contrari.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

FORNES & SALAS AUDITORS, SL, amb NIF B08711293, domicili social a Av. Diagonal, 472-476, escala A, planta 3, 08006 Barcelona (BARCELONA) i contacte administracion@aufys.com, és l’entitat Responsable del Tractament de les seves dades de caràcter personal.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES:

Així mateix, l’informem que FORNES & SALAS ha designat un DPO (Delegat de Protecció de Dades) per dirimir qualsevol dubte, queixa o suggeriment sobre el tractament i registre de les operacions de processament. Pot posar-se en contacte amb el DPO assignat a la següent direcció administracion@aufys.com.

TIPOLOGIA I ORIGEN DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

FORNES & SALAS tractarà les dades de caràcter personal següents:

– Dades proporcionades per l’usuari: són aquelles dades personals que vostè ens faciliti de forma voluntària a través del present Lloc Web, ja sigui mitjançant el formulari de contacte o a través del correu electrònic corporatiu facilitat o, en el seu cas, a través del registre habilitat. En aquest cas, la categoria de dades tractades per FORNES & SALAS corresponen a:

  • Dades identificatives, com nom, cognoms, data de naixement, etc.,
  • Adreces postals o electròniques, telèfon, etc.,
  • Informació comercial i econòmica,
  • Dades contingudes en el missatge de l’usuari .

– Dades recollides mitjançant cookies i/o tecnologies similars: són aquelles dades que s’emmagatzemen fruit de la seva navegació al nostre Lloc Web, podeu trobar més informació en relació a les categories de dades tractades i tipologia a https://www.aufys.com/es/politica-de-cookies/

Mentre no se’ns comuniqui el contrari, entendrem que les dades facilitades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

FINALITAT I BASE DE LEGITIMACIÓ:

Les finalitats i base legal dels tractament i operacions de processament de dades que duu a terme FORNES & SALAS com a Responsable de Tractament són exclusivament les que es descriuen a continuació:

a) La gestió de consulta i requeriments web (base de legitimació EXECUCIÓ CONTRACTUAL);

b) Gestió dels clients potencials i contactes de l’empresa (base de legitimació APLICACIÓ DE MESURES PRE-CONTRACTUALS);

c) Gestió i manteniment de la relació amb els clients, dur a terme els serveis contractats pel client , adequació de les ofertes comercials de FORNES & SALAS a les característiques particulars del client, emetre factures, realitzar la comptabilitat, etc. (base de legitimació EXECUCIÓ CONTRACTUAL);

d) Comercialització dels serveis de FORNES & SALAS (base de legitimació: EXECUCIÓ CONTRACTUAL);

e) Gestionar la seva candidatura quan vostè enviï el seu CV i/o participi en processos de selecció de FORNES & SALAS (base de legitimació: CONSENTIMENT EXPRÉS i APLICACIÓ MESURES PRE-CONTRACTUALS);

f) Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat si vostè ho sol·licita (base de legitimació: OBLIGACIÓ LEGAL DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT);

g) Permetre el funcionament del nostre Lloc Web/aplicacions a través de cookies tècniques i funcionals (base de legitimació, realitzar segmentacions i/o elaborar perfils amb finalitats promocionals o publicitàries: CONSENTIMENT EXPRÉS);

h) Realització d’ estadístiques anònimes respecte dels hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels usuaris a < aufys.com > (base de legitimació: INTERÈS LEGÍTIM).

i) Compliment de les obligacions legals del Responsable del Tractament (base de legitimació: OBLIGACIÓ LEGAL DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT).

El seu consentiment exprés podrà ser revocat a qualsevol moment , sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada .

MENORS DE 14 ANYS:

Us informem que l’ús dels formularis disponibles a < aufys.com > està limitat a usuaris majors de 14 anys, per la qual cosa en utilitzar qualsevol d’ells, vostè garanteix que compleix aquest requisit i accepta les conseqüències que es derivin en cas de no ser així . Els formularis posats a la seva disposició poden emplenar-se en l’idioma que vostè desitgi, no obstant, FORNES & SALAS no es fa responsable dels errors o de la impossibilitat d’atendre la seva sol·licitud a causa de l’ús d’un idioma inadequat. L’emplenament dels formularis, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, és totalment potestatiu, no obstant, la negativa a facilitar determinades dades, podrà suposar la impossibilitat de complir amb la seva petició.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI:

L’usuari declara que totes les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer , l’usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a FORNES & SALAS per als fins assenyalats. Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web titularitat de FORNES & SALAS i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a FORNES & SALAS a tercers.

DECISIONS AUTOMATITZADES:

L’informem que les seves dades personals no són objecte de decisions automatitzades. Tots els processos de presa de decisions de la nostra entitat relacionades amb aquests tractaments es realitzen amb intervenció humana.

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES PERSONALS:

Les seves dades personals no es cediran a tercers, excepte per obligació legal. Les seves dades podran ser comunicades a les Administracions Públiques competents en la matèria, a l’Administració Tributària, Bancs i entitats financeres.

Alhora, les seves dades podran ser comunicades a proveïdors que necessitin accedir-hi per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, amb els quals FORNES & SALAS té subscrits contractes d’encarregat del tractament exigits per la normativa en Protecció de Dades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS:

Així mateix, FORNES & SALAS podria contractar serveis de proveïdors ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu que no disposi de normativa equivalent a l’europea. Tot i això, FORNES & SALAS s’encarrega que la contractació dels esmentats serveis compleixi els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, aplicant a aquestes transferències les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la privacitat de les seves dades de caràcter personal.

TERMINI DE CONSERVACIÓ:

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb el Responsable del Tractament i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, mentre no comuniqui vostè el contrari i durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d’acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals del Responsable del Tractament. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzats.

DRETS DELS INTERESSATS:

FORNES & SALAS l’informa que pot exercir els drets de limitació del tractament, portabilitat de les dades, accés, rectificació, supressió, oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, dirigint-se a administracion@aufys.com o a l’adreça postal indicada amb anterioritat.

Així mateix , si vostè considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica o adreça postal.